VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB

 

 1.      Kontaktní údaje

Splendid Production, s.r.o, Cíglerova 1082/16, 198 00 Praha 9, Česká republika
IČ: 24246719, DIČ: CZ24246719
Registrováno u Městského soudu v Praze, Oddíl C, složka 196772

kontaktní osoba: Anděla Sechovská Barotová – jednatel firmy
Tel.: +420 734 204 334, email: email: info@splendidproduction.cz,

 

 1.      Obchodní podmínky:

Splendid Production, s.r.o, Cíglerova 1082/16, 198 00 Praha 9, Česká republika
IČ: 24246719, DIČ: CZ24246719, kontaktní osoba: Anděla Sechovská Barotová – jednatel firmy
Tel.: +420 734 204 334, email: email: info@splendidproduction.cz,

Firma se zabývá činností v oblasti pořádání akcí (konference, kongresy, semináře, školení) a s tím plynoucí vybírání (prodej) registračních poplatků na tyto akce.

 •          Dodací podmínky včetně uvedení dalších nákladů:
  Potvrzení registrace s fakturou je zasláno neprodleně po zaplacení poplatku.
 •          Způsob objednání
  On-line přes webový portál on-line obchodu tj. uzavření kupní smlouvy,
 •          Doba trvání závazku

Závazek společnosti vůči zákazníkovi trvá do doby skončení konference, na kterou se zákazník registroval a jejíž vstupné touto cestou uhradil, tj. do 29.3.2019

 •          Podmínky ukončení závazku

Zákazník může ukončit svůj závazek dle podmínek uvedených na webových stránkách konference https://www.hydrogendays.cz/2019/

 •          Platební podmínky

Platba je možná bankovním převodem či platební kartou.

V případě bankovního převodu je zákazníkovi po dokončení objednávky zaslán potvrzovací email s platebními instrukcemi.

V případě volby platby platební kartou je po vytvoření objednávky zákazník přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde zadá potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a potvrzení platby je zasláno neprodleně po zaplacení poplatku.

 

 

 1.      Reklamační řád a informace o záručních podmínkách (může být součástí obchodních podmínek):

Předmětem prodeje je vstupné na konferenci a v tomto případě žádný reklamační řád ani záruční podmínky nejsou vyhlášeny.

Zákazník může odstoupit od koupě zasláním písemného storna své registrace na email registration@hydrogendays.cz V případě odstoupení do 31.1.2019 mu bude vráceno 80% vstupného, v případě storna od 1.2.2019 je storno poplatek 100%. Tyto podmínky budou uvedeny v online registračním formuláři a zákazník je před dokončením objednávky bude mít možnost přečíst a odsouhlasit.

 

 1.      Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Splendid Production, s.r.o , se sídlem Praha 9, Cíglerova 1082/16, PSČ 198 00, IČO: 24246719 (dále jen „SP“).

a)      Jaká osobní data shromažďujeme? Pro jaké účely a jak dlouho je uchováváme?

 •          Zpracováváme vaše osobní data pouze za účelem zajištění vaší účasti na konferenci ať již jako účastníka či řečníka. Konkrétně zpracováváme následující údaje: pohlaví, titul, jméno, příjmení, národnost, adresa, telefon, email, vzdělání, instituce/ zaměstnavatel. Abyste se mohli zúčastnit námi organizované konference, je vyžadována vaše předchozí registrace. Vaší registrací s námi uzavíráte smluvní vztah, kde jste jednou ze smluvních stran. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
 •          Pro účely plnění povinností stanovených příslušnou legislativou, jako je zákon o účetnictví nebo daňový zákoník (např. pro finanční a fakturační účely) zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy, občanství, e-mailu a / nebo telefonní číslo, podrobnosti o způsobu platby, identifikaci daně. Zpracování je založeno na dodržování zákonných povinností, kterým podléháme. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech, avšak nejvýše 10 let.
 •          Za účelem zajištění funkčnosti registračního formuláře a našich webových stránek můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu technických souborů cookie, google analytics a souvisejících technických údajů. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy (např. poskytování registračních služeb), ve které jste stranou. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná pro zajištění funkčnosti webové stránky (tj. několik dní nebo týdnů, případně i po dobu trvání smluvního vztahu).
 •          Kromě toho musíme zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje v rozsahu pohlaví, titulu, jména, příjmení, kontaktních údajů, jako je adresa, telefon a / nebo e-mail, občanství, identifikaci daně za účelem potenciálního nároku v budoucnu. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nebo na třetí osobě. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění tohoto cíle, avšak nejdéle po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě.

 

b)      S kým sdílíme vaše osobní data?

 •          Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny spolehlivým třetím osobám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, zajišťují pro nás marketingové obchodní činnosti, nebo tzn. Zpracovatelům dat.
 •          Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s platebními institucemi za účelem zpracování vašich plateb souvisejících s konferencí, dále s poskytovateli cestovních a ubytovacích služeb, abychom zajistili bezpečný pobyt a vhodné ubytování během vašeho pobytu nebo s jinými spolehlivými třetími osobami, které nám pomáhají organizovat konferenci.
 •          Jelikož zde může být další organizátor zodpovědný za budoucí ročník konference, můžeme sdílet vaše kontaktní údaje s takovým organizátorem, který konferenci organizuje. Vždy budete mít možnost odhlásit se od tohoto kontaktování.
 •          Pokud to vyžadují zákony, můžeme vaše osobní údaje sdílet s vládními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení, s externími poradci a s ostatními zaměstnanci, na které se vztahuje povinnost zachovávat důvěrnost.

 

c)      Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování?

 •          Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, děláte to zcela dobrovolně a máte právo kdykoli odvolat nebo omezit souhlas prostřednictvím e-mailu adresovaného na adresu gdpr@splendidproduction.cz. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (včetně profilování) nebo na základě oprávněného zájmu, máte také právo kdykoliv podat proti takovému zpracování námitky.
 •          Za určitých podmínek a okolností mohou vaše další práva zahrnovat: právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost dat a právo na podání stížnosti proti nám jako údaje s příslušným orgánem pro ochranu údajů.

 

d)     Jak dlouho budeme vaše osobní data uchovávat?

 •          Vaše osobní údaje neuchováváme déle než je nezbytné pro splnění účelu zpracování, tj. obvykle po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu platnosti souhlasu, který můžete kdykoli zrušit nebo omezit. Pokud tak učiníte, přestaneme zpracovávat dotyčné osobní údaje pro účely, ke kterým jste souhlasili.

 

e)      Jak implementujeme funkce sociálních sítí?

 •          Naše webové stránky mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou tlačítka Facebook nebo Twitter. Tyto funkce mohou shromažďovat určité informace o návštěvnících našich webových stránek, jako je například adresa IP nebo historie prohlížení a mohou do prohlížečů návštěvníků implementovat soubory cookie. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování shromážděných dat se řídí zásadami přijatými provozovateli sítí sociálních médií, a proto se toto oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje.

 

f)       Mobilní aplikace

 •          Během konference můžete rozhodnout o použití mobilní aplikace. Účelem této aplikace je poskytnout vám všechny informace stručněji a vždy aktuální. Všichni uživatelé aplikace mohou také komunikovat společně a pokud uspořádají své nastavení, mohou se dokonce kontaktovat prostřednictvím aplikace. Chcete-li stáhnout aplikaci, musíte nám poskytnout své jméno a e-mail a během celé konference můžete aplikaci používat.

 

g)      Použití fotografií a videí z konferencí

 •          Všechny fotky a / nebo videozáznamy z konferencí, které vás zobrazují s vaším potvrzením nebo souhlasem, budou použity výhradně pro účely referencí, dokumentace nebo případně pro účely propagace našeho partnera. Nemáte nárok na žádnou odměnu za toto použití. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoli, avšak pokud o to zažádáte bezdůvodně, jste povinen nám uhradit veškeré škody, které nám vznikly tímto odstoupením. V případě, že bychom chtěli pořídit fotografii nebo video přesahující výše uvedené účely, požádáme vás o samostatný souhlas.

 

h)      Co když dojde ke změnám v procesu zpracování?

Veškeré změny, které bychom v budoucnu učinili v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vám budou oznámeny prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů. Je však doporučeno, abyste pravidelně kontrolovali znění tohoto oznámení o ochraně osobních údajů za účelem zjištění jakékoli změny, která by mohla být provedena.

 

 

 

 1.      Název zboží a jeho popis a cena služeb a měna

Registrační poplatek na konferenci HydrogenDays 2019:

 

Brzká registrace
platba do 31. Ledna 2019

Standartní registrace
platba po 1. Únoru 2019

 Studentský*

5 000 Kč s DPH

7 000 Kč s DPH

 Standartní*

8 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH

 Doprovodná osoba#

2 000 Kč s DPH

2 000 Kč s DPH

Všechny ceny jsou konečné a obsahují 21% DPH.

* Tyto ceny v sobě zahrnují: všechny tiskové materiály pro účastníka, visačku účastníka, přístup na všechny přednášky, posterové sekce a výstavy po dobu konání konference, přístup na všechna občerstvení v průběhu konference (tj. uvítací večeři, konvenční večeři, kávové přestávky)

# Tato cena v sobě zahrnuje: visačku pro doprovodnou osobu, přístup na uvítací večeři, konvenční večeři, vycházkovou túru po památkách v centru Prahy s Anglicky mluvícím průvodcem

 

 1.      Způsob platby

Převodem na bankovní účet nebo on-line platební bránou Thepay

 

 1.      Způsob dopravy a její cena

Doprava je zahrnuta v ceně.

 

 1.      Tyto obchodní podmínky se řídí těmito právními předpisy:

-          zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-          zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

-          zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

-          zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

-          obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, GDPR).

 


ENGLISH: GENERAL BUSINESS CONDITIONS FOR SALE OF SERVICES

1. Contact details
Splendid Production, s.r.o., Cíglerova 1082/16, 198 00 Prague 9, Czech Republic
IČ: 24246719, DIČ: CZ24246719
Registered at the Municipal Court in Prague, Section C, File 196772
contact person: Anděla Sechovská Barotová - company executive
Tel .: +420 734 204 334, email: info@splendidproduction.cz,

2. Business Terms:
Splendid Production, s.r.o., Cíglerova 1082/16, 198 00 Prague 9, Czech Republic
Company ID: 24246719, VAT No .: CZ24246719, contact person: Anděla Sechovská Barotová - company executive
Tel .: +420 734 204 334, email: info@splendidproduction.cz,

The company is engaged in activities in the field of organizing events (conferences, congresses, seminars, training) and the consequent collection (sale) of registration fees for these events.
• Delivery terms including additional costs:
A confirmation of an invoice registration is sent without delay after payment of the fee.
• How to order
Online via the online portal of the online shop ie the conclusion of the purchase contract,
• Duration of the commitment
The company's commitment to the customer lasts until the end of the conference, to which the customer has registered and whose entry was paid by that customer, ie until March 29, 2019
• Conditions for termination of the commitment
The Customer may terminate his / her commitment under the terms and conditions set out on the https://www.hydrogendays.cz/2019/
• Payment Terms
Payment is possible by bank transfer or payment card.
In the case of a bank transfer, a confirmation email with payment instructions is sent to the customer upon completion of the order.
In the case of a payment card payment option, the customer is redirected to the secure payment gate of the bank after the order has been created, where it enters the necessary data. If the transaction is authorized, the payment will be made immediately and confirmation of payment will be sent immediately after payment of the fee.


3. Complaint Procedure and Warranty Information (may be part of the Business Terms):
The subject of the sale is a conference ticket and in this case no claim or warranty terms are announced.
The customer may withdraw from the purchase by sending a written cancellation of his registration to the email registration@hydrogendays.cz In the case of resignation until 31.1.2019 he will be refunded 80% of the admission fee, in case of cancellation from 1.2.2019 the cancellation fee is 100%. These conditions will be included in the online registration form and the customer will be able to read and approve them before the order is completed.

4. Privacy policy
The administrator of the personal data is Splendid Production, s.r.o, with registered office at Prague 9, Cíglerova 1082/16, postcode 198 00, company ID: 24246719 (hereinafter referred to as "SP").
a) What personal data do we collect? For what purposes and how long do we keep them?
• We process your personal data only to ensure your participation in the conference as a participant or speaker. In particular, we process the following data: gender, title, name, surname, nationality, address, telephone, email, education, institution / employer. In order to participate in our organized conference, your previous registration is required. By signing up with us you enter into a contractual relationship where you are one of the parties. Personal data will be processed for the duration of the contractual relationship.
• We process your personal data in the scope of the name, surname, address, citizenship, e-mail and / or telephone number for the purposes of fulfilling the obligations under the applicable legislation, such as the Accounting Act or the Tax Code (for financial and billing purposes) about the method of payment, tax identification. Processing is based on compliance with legal obligations to which we are subject. Personal data will be processed for the period specified in the relevant legislation, but not more than 10 years.
• In order to ensure the functionality of the registration form and our website, we may process your personal data within the scope of technical cookies, google analytics, and related technical data. The legal basis for such processing is the performance of a contract (such as the provision of registration services) in which you are a party. Personal data will be processed and stored for as long as necessary to ensure the functionality of the website (ie several days or weeks, or even the duration of a contractual relationship).
• In addition, we must process and store your personal data in terms of sex, title, name, surname, contact details such as address, telephone and / or email, citizenship, tax identification for potential future claim. This processing is based on our legitimate interest or on a third party. Personal data will be processed for the time necessary to meet this goal, but no longer than 10 years from the start of the statutory limitation period in each individual case.

b) With whom do we share your personal data?
• Your personal information may be made available to reliable third parties who provide us with administrative or technical support, provide us with marketing business, Data processors.
• We can also share your personal information with payment institutions to process your conference-related payments, travel and accommodation providers to ensure a safe stay and appropriate accommodation during your stay or other reliable third parties to help us organize the conference.
• Since there may be another organizer responsible for the future conference, we can share your contact details with an organizer who organizes the conference. You will always be able to opt out of this contact.
• If required by law, we may share your personal information with governmental or law enforcement agencies, external consultants, and other employees subject to confidentiality.

c) What are your rights in relation to processing?
• If you grant us permission to process your personal data, you do so on a voluntary basis and have the right to revoke or restrict consent at any time by email addressed to gdpr@splendidproduction.cz. If your personal data is processed for direct marketing (including profiling) or legitimate interest, you also have the right at any time to object to such processing.
• Under certain circumstances and circumstances, your other rights may include: the right to access your personal data, the right to repair or delete your personal data, the right to limit the processing, the right to data portability, and the right to file a complaint against us as data with the appropriate authority for data protection.

d) How long will we keep your personal data?
• We do not keep your personal data longer than necessary for the purpose of processing, usually for the duration of the contractual relationship or for the period expressly required by applicable law. If we process your personal data based on your consent, such personal data will only be processed for the duration of your consent, which you may at any time cancel or restrict. If you do so, we will cease processing your personal information for the purposes you have agreed to.

e) How do we implement social networking features?
• Our web pages may contain social media features such as Facebook or Twitter buttons. These features can gather specific information about visitors to our website, such as an IP or browsing history, and can implement cookies in visitor browsers. Please note that the processing of collected data is governed by the principles adopted by social media network operators and therefore this Privacy Notice does not apply.

f) Mobile applications
• You can decide to use a mobile app during a conference. The purpose of this app is to provide you with all the information in a more concise and always up-to-date manner. All application users can also communicate together, and even if they organize their settings, they can even contact you through the app. To download the app, you must provide us with your name and email, and you can use the app throughout the conference.

g) Using photos and videos from conferences
• All photos and / or videos from conferences that show you with your confirmation or consent will only be used for reference purposes, documentation, or eventually for the purpose of promoting our partner. You are not entitled to any reward for this use. You may revoke your consent at any time, but if you do so without due cause, you are required to pay us all the damages caused by this resignation. In case we want to take a photo or video beyond the above-mentioned purposes, we will ask for your individual consent.

h) What if changes occur in the processing process?
Any changes that we may make in the future regarding the processing of personal data will be communicated to you through agreed channels of communication. However, it is recommended that you periodically review the wording of this Privacy Notice to identify any changes that may be made.


 

5. Name of the goods and their description and price of services and currency
Registration Fee for HydrogenDays 2019:
payment by 31 January 2019 Standard registration
payment after 1 February 2019

 

Early registration 
before January 31 2019

Late registration
after February 1, 2019

 Student*

5 000 CZK with VAT

7 000 CZK with VAT

 Regular*

8 000 CZK with VAT

12 000 CZK with VAT

 Accompanying person#

2 000 CZK with VAT

2 000 CZK with VAT


All prices are final and contain 21% VAT.
* These prices include: all press materials for the participant, subscriber's tag, access to all lectures, poster sections and exhibitions during the conference, access to all refreshments during the conference (ie welcome dinner, conventional dinner, coffee breaks)
# This price includes: a companion booklet, access to a welcome dinner, a convention dinner, walking tour around the sights in the center of Prague with an English speaking guide

7. Payment method
Transfer to a bank account or online payment gateway Thepay

8. Mode of transport and its price
Transport is included in the price.

8. These Terms and Conditions shall be governed by the following laws:

-          zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-          zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

-          zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

-          zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

-          obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, GDPR).